Quay lại

[GIỚI THIỆU] Tính Năng Chế Tác (1)

Tính năng chế tác trong Nghịch mệnh sư bao gồm 4 mục:

 Ghép

 Đại sư đúc xu

 Rèn đại sư

 Luyện linh hồn.

 Ghép 

Các đạo cụ có thể ghép: Bảo đồ - Cao, Sách kỹ năng truyền thuyết, Sách kỹ năng sử thi, Sách kỹ năng hiếm.