Quay lại

[GIỚI THIỆU] Bang Hội

 Bang hội là nơi các cao thủ tụ hội, vừa góp phần gắn kết tình bằng hữu vừa cùng nhau trao đổi kiến thức.

Cấp bang hội từ cấp 1 đến cấp 8.

Để duy trì bang hội cần phí duy trì lấy từ quỹ bang. Cấp bang càng cao, phí duy trì càng cao.

Khi đạt các mốc sôi nổi bang sẽ nhận cống hiến bang.

 Cầu nguyện bang:

  • Mỗi ngày được cầu nguyện 3 lần.
  • 5 giờ hàng ngày sẽ cài lại lượt cầu nguyện.
  • Các bạn cũng có thể hỗ trợ bạn bè trong bang để hoàn thành cầu nguyện.

 Quyên góp:

  • Quyên góp đồng: 5 lượt/ngày.
  • Quyên góp vàng: 20 lượt/ngày.