Quay lại

[GIỚI THIỆU] Giới Thiệu Item Mới

Bạch Hoa xin được giới thiệu các item mới như sau:

- Hộp báu hồn thạch mở ra sẽ nhận ngẫu nhiên: Hôp hồn thạch Trắng, Hộp hồn thạch Lục, Hộp hồn thạch tím, Hộp hồn thạch Cam, Hộp hồn thạch Đỏ

- Hộp báu hồn thạch Đỏ:Mở nhận ngẫu nhiên hồn thạch Đỏ

- Hộp báu hồn thạch Cam:Mở nhận ngẫu nhiên hồn thạch Cam

- Hộp báu hồn thạch Tím: Mở nhận ngẫu nhiên hồn thạch Tím

- Hộp báu hồn thạch Lục: Mở nhận ngẫu nhiên hồn thạch Lục

- Hộp báu hồn thạch Trắng: Mở nhận ngẫu nhiên hồn thạch Trắng

=> Lưu ý Phẩm chất của hộp báu đươc thể hiện tại tên hộp báu không ảnh hưởng bởi màu hiển thị tên và hình ảnh vật phẩm

=> Tỷ lệ: Hộp báu hồn thạch Trắng: 65%, Hộp báu hồn thạch Lục: 23%, Hộp báu hồn thạch Tím: 10%, Hộp báu hồn thạch Cam:1.5%, Hộp báu hồn thạch Đỏ: 0.5%

- Túi Huỳnh thạch mở ra sẽ nhận ngẫu nhiên: Túi Huỳnh thạch Đỏ, Túi Huỳnh thạch Cam, Túi Huỳnh thạch Tím, Túi Huỳnh thạch Lục, Túi Huỳnh thạch Trắng

- Túi Huỳnh thạch Đỏ: Mở nhận ngẫu nhiên huỳnh thạch Đỏ

- Túi Huỳnh thạch Cam: Mở nhận ngẫu nhiên huỳnh thạch Cam

- Túi Huỳnh thạch tím: Mở nhận ngẫu nhiên huỳnh thạch Tím

- Túi Huỳnh thạch lục: Mở nhận ngẫu nhiên huỳnh thạch Lục

- Túi Huỳnh thạch trắng: Mở nhận ngẫu nhiên huỳnh thạch Trắng

=> Lưu ý Phẩm chất của Túi huỳnh thạch đươc thể hiện tại tên Túi huỳnh thạch không ảnh hưởng bởi màu hiển thị tên và hình ảnh vật phẩm

=> Tỷ lệ: Túi huỳnh thach Trắng: 65%, Túi huỳnh thach Lục: 23%, Túi huỳnh thach Tím: 10%, Túi huỳnh thach Cam:1.5%, Túi huỳnh thach Đỏ: 0.5%

[GIỚI THIỆU] Giới Thiệu Item Mới - 1

[GIỚI THIỆU] Giới Thiệu Item Mới - 2

Game